MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Eripedagoog

Eripedagoog töötab haridusliku erivajadusega õpilastega, kes vajavad eripedagoogilist sekkumist. Eripedagoog jälgib õpilaste arengut ja annab tagasisidet töö tulemustest.

Eripedagoog planeerib ja viib läbi õpiabitunde ja eripedagoogilist sekkumist. Õpiabi tundides tehakse tööd klassis läbitava materjali põhjal, kohandades vastavalt vajadusele nii õppemeetodeid kui läbitava materjali mahtu ning kujundatakse abivahendite kasutamiseks vajalikud oskused. Tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena, sõltuvalt õpilaste vajadustest ja võimalustest. Õppemetoodika valitakse vastavalt lapse vajadustele.

Tihe koostöö käib õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajaminevat tuge, nõustamist ja koostööd saavad nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Vajadusel suunatakse laps koos vanemaga teiste erialaspetsialistide poole.

Logopeed selgitab välja suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse ning hääle ja kõne sujuvuse probleemidega õpilased. Arendab, taastab või kompenseerib õpilaste kommunikatsioonivõimet. Viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjaliku kõne korrektsioon. Septembris uurib logopeed õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arengut.

Logopeedilist abi saavad lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased. Logopeedilise õpiabi tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed valib tööks sobilikud meetodid ning määrab abi sageduse lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest ja võimetest. Nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid. Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide poole. Jälgib õpilaste kõne ja kommunikatsioonioskuste arengut, analüüsib ning dokumenteerib töötulemusi vastavalt seadusandlusele.


HEVKO:
  • Teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks.
  • Korraldab koostöös direktoriga tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist.
  • Juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel.
  • Korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega.
  • Juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel.
  • Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.
  • Korraldab koostööd tugiteenuste osutajatega.
  • Kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli.
  • Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.

Meiliaadress: airatarros@gmail.com, tel 53731200