MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärgiks on profülaktiline töö probleemsete laste ja peredega.

Sotsiaalpedagoog:
  • selgitab klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered;
  • nõustab probleemidega lapsi ning nende vanemaid ja aitab leida probleemile optimaalse lahendi;
  • sekkub konfliktiolukorda erapooletult ja lahendustele orienteeritult, selgitab välja konflikti põhjused ning korraldab lepitus- ja vahendustegevusi;
  • õpetab õpilastele erinevaid toimetulekustrateegiaid, sh sotsiaalsete oskuste ja eneseregulatsiooni arengut toetavaid tegevusi;
  • koostab vajadusel käitumise tugikava toetamaks õpilase käitumis- ja suhtlemisoskusi,
  • aitab leida ja toetab õpilaste seesmist motivatsiooni;
  • teeb tihedat koostööd kooli personali, lastekaitsetöötajatega, piirkonna noorsootöötajate ning noorsoopolitseiga, eesmärgiga luua toimiv võrgustik;

Sotsiaalpedagoogi poole võivad pöörduda nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad ning vajadusel nõustab sotsiaalpedagoog õpilasi ja nende vanemaid pöördumisel erialaspetsialistide (psühholoog, psühhiaater, nõustamiskomisjon jne) poole.

Sotsiaalpedagoogilist teenust osutab Setomaa valla koolide üleselt sotsiaalpedagoog Karmen Kartsepp (karmen.liping@setomaa.ee, tel 5332 1871).

Meremäe Koolis on sotsiaalpedagoog T ja R.