MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Projektid

Noorte Heaks 2022

„Noorte Heaks 2022“ üldeesmärk on tõhustada noortevaldkonna koostööd ja kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele vastavalt noortevaldkonna arengukava 2021-2035 strateegilistele eesmärkidele HOOG, ISE ja KINDLUS.

Noorte Heaks Logo

Turvalised suhted ja iseseisva elu toetamine

Selle projekti eesmärk on tõsta aasta jooksul Võru maakonna noorte, noortega töötavate spetsialistide ja lapsevanemate teadlikkust iseseisvast elust, toimetulekuks iseenda ja ümbritsevaga, vaimsest tervisest ning turvalistest suhetest läbi teoreetiliste ja praktiliste tegevuste. Võru maakonna noortekeskused ja haridusasutused teevad omavahel koostööd, et noored oleksid endaga hakkama saavad ja ettevõtlikud kogukonnaliikmed.

Projekt koosneb erinevatest koolitustsüklitest, kus enne igasse teemasse süvenemist, viiakse läbi üks koolitus, mis annab teoreetilised teadmised, et edasi minna praktiliste tegevustega. Projekt on üles ehitatud formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimumisele, mille käigus teadmised omandatakse läbi koolituste ning kinnistatakse noorsootöötajate ja noorte koostöös välja mõeldud praktiliste tegevuste kaudu.

Ummamuudu kooliaasta

Setomaa kooli noorte jaoks on loodud mitmekülgne õppekeskkond, kus nad saavad edu elamust läbi praktiliste, teematiliste ja loovate tegevuste. Tänu sellele noored algatavad uusi ideid, noorte õpimotivatsioon tõuseb ning koostöö kooli ning noortekeskuste vahel paraneb.

Projekti raames katsetame, kuidas muutub noorte õpimotivatsioon ning arenevad pädevused, lõimides õppeained mitteformaalsete tegevustega. Iga kuu on pühendatud ühele kindlale õppeainele ning selle ümber siis tehtud erinevaid tegevusi, mis kinnistavad õpitut.Kogu projekti vältel on mõeldud tasakaalu peale eri tegevuste vahel,mis toetaks noorte korraldusoskust, algatus- ja otsustusvõimet.

Euroopa Noorte Aasta Logo Haridus- ja Noorteamet Logo